سومین دوره نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان - بازدید : 5256
سومین دوره نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

CSR Award  سال 1395
 
 
بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی، تنها نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمی کنند،
 بلکه آنان موظف به حل مشکلات اجتماعی جامعه خود نیز هستند.


مسئولیت پذیری اجتماعی،مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه و با همکاری خود جامعه هدف، همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.
سازمان با طرح ریزی مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی،نقشی فراتر از تولید ثروت برای جامعه ایفا می نمایدو موفقیت پایدار خود را در جامعه توسعه یافته و بالغ جستجو می کند.
شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:

" شركتها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن تسهیم کنند  دوباره جامعه با کسب و کار آشتی خواهد کرد."
Porter, M. E., and Kramer, M. R., (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 89, January-February
 
بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی است برای خروج از بحران های موجود اجتماعی و زیست محیطی که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است.
در این میان میزان کیفیت اقدامات،برنامه ها و پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی به عواملی از قبیل: شدت تاثیر آنان، پایداری تاثیرآنان،نوآوری، اثربخشی، تکرار پذیری، دامنه ذی نفعان، همسویی آنان با راهبرد و خط مشی سازمان، وابسته است.
در همین راستا بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران با همکاری بنیاد جهانی انرژیwww.energyglobe.info و آکادمی مدیریت منابع انسانی اروپاwww.hrmacademy.net ، نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان را برگزار می نماید تا در ارتقا کیفیت و کمیت مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، با ارائه  مدلی مشخص نقشی کلیدی ایفا نماید.
  • حوزه های مسئولیت پذیری اجتماعی:
مسئولیت پذیری در زمینه های اجتماعی ذیل مورد ارزیابی واقع می گردد:
        آموزش و پرورش           هنر و فرهنگ              ورزش          محیط زیست                           انرژی         سلامت و رفاه اجتماعی    ⃝        امور خیریه و فقر زدایی

لطفا" جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت ویا با داخلی 101 تماس حاصل فرمایید.
 

کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
آخرین کتاب پیتر سنگه Peter Singer
نوع دوستی اثربخش، بیشترین خیری که از شما ساخته است
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
جایزه منابع انسانی
ادامه
چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه