نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران

جایزه منابع انسانی ایران- بازدید : 4177
در روند جاری سازی رویکرد توانمندسازی منابع انسانی بر اساس مدل جایزه منابع انسانی ایران و تراکم تجربیات حاصل از استقرار این رویکرد با هدف اثر بخشی و افزایش حل مسائل سازمانی از طریق توانایی های منابع انسانی، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران را بر آن داشته است تا سازو کار و جاری سازی مدل جایزه منابع انسانی ایران را در نهمین دوره با فرآیندی متفاوت توسعه دهد.

گام به گام در فرآیند نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران:

1- اعلام آمادگی سازمان داوطلب
2- معرفی کارشناس همراه به سازمان داوطلب از سوی بنیاد
3- تیم سازی و یا تکمیل تیم توانمندسازی منابع انسانی سازمان داوطلب
4- کالیبراسیون و ارتقاء دانش تیم توانمندسازی منابع انسانی
5- شناسایی اهداف، برنامه ها، سیاستها و چالشهای سازمان
6- دسته بندی و شناخت "بند 5 "در قالب سیستم، دانش و اطلاعات و فن آوری
7- شناخت نقش توانمندیهای منابع انسانی در تاثیر گذاری بر دسته بندی "بند 6"
8- تعیین پروژه های بهبود برای پاسخ به چالش ها و انتظارات سازمان از طریق توانمندی های منابع انسانی
9- اولویت بندی پروژه های بهبود
10- تدوین شناسنامه برای پروژه های بهبود
11- اجرای پروژه ها بر اساس منابع تامین شده
12- هدف گذاری بر اساس امتیاز جایزه منابع انسانی ایران
13- آماده سازی سازمان برای ارزیابی
14- انجام ارزیابی و ارائه گزارش

شما میتوانید ویدیو مربوط را درلینک زیر تماشا کنید:
//www.aparat.com/v/BFOEc
منبع : http://www.iran-hre.com/awards
کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
آخرین کتاب پیتر سنگه Peter Singer
نوع دوستی اثربخش، بیشترین خیری که از شما ساخته است
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
جایزه منابع انسانی
ادامه
چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه