دوره های جدید جوایز بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران

اخبار - بازدید : 2296

دوره های جدید به شرح زیر است:
(برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک ، یا به بخش جوایز مراجعه فرمایید)

جایزه رهبری منابع انسانی اروپا:
http://iran-hre.com/awards-and-certificates/european-hr/1913/
نهمین  دوره جایزه منابع انسانی ایران:
http://iran-hre.com/awards-and-certificates/hr-award/1951/

 


نشان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان:
http://iran-hre.com/awards-and-certificates/csr/1956/
نظام احراز و تایید صلاحیت مدیران وکارشناسان منابع انسان:
http://iran-hre.com/hrc/salahiat/individual/1940/

کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
آخرین کتاب پیتر سنگه Peter Singer
نوع دوستی اثربخش، بیشترین خیری که از شما ساخته است
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
جایزه منابع انسانی
ادامه
چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه