استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش جدید)
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش جدید)
استاندارد, بین المللی,اعتبار بخشی,بیمارستان
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش چهارم)
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش چهارم)
استاندارد بین المللی,اعتباربخشی,بیمارستان
راهنمای فرایند ارزیابی بیمارستان ها
راهنمای فرایند ارزیابی بیمارستان ها
راهنمای فرایند ارزیابی,بیمارستان
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش سوم)
استاندارد بین المللی اعتباربخشی بیمارستان ها (ویرایش سوم)
استاندارد بین المللی,اعتبار بخشی,بیمارستان
کارگاه آموزشی  مدیریت منابع انسانی و بازدید صنعتی
وین-اتریش ( 29 مرداد تا 3 شهرویور 1396)
ادامه
آخرین کتاب پیتر سنگه Peter Singer
نوع دوستی اثربخش، بیشترین خیری که از شما ساخته است
ادامه
فیلم های آشنایی با توانمندسازی منابع انسانی
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران
ادامه
صدور گواهینامه صلاحیت و شایستگی منابع انسانی
نظام تأیید صلاحیت مدیران و کارشناسان منابع انسانی
ادامه
نهمین دوره جایزه منابع انسانی ایران
جایزه منابع انسانی
ادامه
چهارمین دوره جایزه رهبری منابع انسانی اروپا
نشان "رهبری منابع انسانی"
ادامه
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی  اروپا
عضویت درآکادمی مدیریت منابع انسانی اروپا
ادامه
فروش هندبوک کیفیت جوران
جامع ترین کتاب کیفیت در جهان
ادامه